top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  • Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke afwijking, integraal deel uit van al onze overeenkomsten. Wanneer een klant ons een bestelling overmaakt naar aanleiding van een door ons gemaakte offerte, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk een eventuele tegenstrijdigheid tussen de wederzijdse algemene voorwaarden met ons te hebben geregeld, wordt hij geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs al mochten zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden hiermede in tegenspraak zijn.

  • Om ontvankelijk te zijn moeten klachten schriftelijk ingediend worden, binnen de acht dagen na levering en plaatsing van de verkochte goederen.

  • Door aanvaarding van onze factuur bevestigt de klant de juistheid van zijn verklaring inzake de toepassing van de taksen en ontslaat hij ons van alle verantwoordelijkheid in dat geval.

  • Al onze facturen zijn betaalbaar te Herent. Door niet betaling op de vervaldag van één factuur of een deel ervan, worden door dit feit zelf alle andere facturen onmiddellijk eisbaar, ook wanneer ze niet vervallen zijn of wanneer vroegere betalingsmodaliteiten werden toegestaan.

  • Bij gebreke van betaling op de vervaldag zal automatisch een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling of aanmaning zal vereist zijn.

  • Op de bedragen die niet op de vervaldatum betaald zijn, is automatisch en zonder ingebrekestelling  9% interest verschuldigd.  Die bedragen worden bovendien automatisch vermeerderd met 15% ten titel van schadevergoeding wegens bedrijfsstoornis.  Wet van 2 augustus 2002 – B.S. 7 augustus 2002, 1ste ed.

  • Zelfs wanneer een uitdrukkelijke verbintenis bestaat, zijn wij, ingeval van overmacht, ontstaan van iedere verbintenis, ook die van tijdige levering, en zullen wij het recht hebben op een latere datum deze verbintenis uit te voeren. Epidemie, stakingen bij ons, onze leveranciers of vervoerdiensten waarop wij een beroep doen, onlusten, schaarste aan grondstoffen of vervoermiddelen, ongevallen, brand, vorst, overstromingen, enz. zijn gevallen van overmacht die ons uitstel of vertragingen van de overeenkomsten of bestellingen toelaten. Wij zijn door een matenwijziging alleen gebonden nadat wij die schriftelijk hebben aanvaard.

  • In toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek zal de klant, die na de ondertekening van het contract, zijn aankoop vernietigt, gehouden zijn tot een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen prijs.

  • Voor alle betwistingen in verband met onze overeenkomst, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd. De constructies blijven, bij gebrek aan betaling, eigendom van de firma ALLIVAN, zolang deze niet voldaan zijn, alsook de daaruit volgende onkosten en schade.

 

 

 

 

bottom of page